NÜFUS ve KONUT SAYIMLARI

Nüfus Sayımı

Nüfus sayımı; belirli bir zamanda, bir ülke sınırları içindeki tüm kişilere ait demografik, ekonomik ve sosyal verilerin en küçük coğrafi düzeyde planlanlama, derlenme, değerlendirme, analiz etme ve yayınlama süreçlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır.

Dünyada Nüfus Sayımı

Dünyada modern anlamda nüfus sayımları, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanmış ve sayımın uygulanma yöntemleri zaman içinde değişime uğramıştır.

Günümüzde Nüfus Sayımı

Günümüzde düzenli aralıklarla ve bilimsel yöntemlerle nüfus sayımı uygulanmaya çalışılmaktadır. Birçok ülkede, ulusal ve yerel düzeyde demografik, sosyal ve ekonomik bilgilerin derlenmesinde en yaygın olarak kullanılan veri kaynağı nüfus sayımlarıdır.

Nüfus Sayımı Yapılma Sıklığı

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, nüfus konusunda ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu “0” ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin “nüfus ve konut sayımı” yapmalarını önermektedir.

NÜFUS SAYIMLARINDA KULLANILAN
NÜFUS TANIMLARI

Nüfusun büyüklüğünü ölçmek için nüfusun tanımlanması gerekmekte ve belirli bir bireyin nüfusa dâhil edilip edilmemesi belli prensiplere dayandırılmalıdır. Bu kapsamda, uluslararası literatürde dört temel tanım kullanılmaktadır ve her biri belirli bir bireyin dâhil edilip edilmemesine göre aşağıdaki dört farklı prensibe dayanmaktadır.

deJure
De Jure Nüfus

Bu tanım, bir kişinin ülkedeki yasal ikamet hakkına dayanmaktadır. Bu nedenle, bu tanım çerçevesinde belirli bir tarihte vatandaşlığı devam eden tüm kişiler ile geçerli ikamet izni ya da vizeye sahip tüm kişiler kapsanmaktadır.

deFacto
De Facto Nüfus

İkamet edip etmediğine bakılmaksızın sayım anında ülkede bulunan bütün kişiler kapsamaktadır.

Kayıtlı Nüfus
Kayıtlı Nüfus

Ulusal makamlar tarafından tutulan kayıtların bir veya daha fazlasında, referans tarihi itibarıyla kayıtlı olan herkesi kapsamaktadır.

Daimi İkametgah Nüfusu
Daimi İkametgah Nüfusu

Referans tarihinden önceki en az 12 ay süresince ülkede sürekli kalan kişiler ya da, Referans tarihinden önceki 12 ay içerisinde ülkeye en az 1 yıl kalmak niyetiyle gelen kişiler.